DE FORSKELLIGE PARTERAPI FORMER

Indenfor terapi og parterapi findes forskellige retninger og uddannelsesformer. Vi har forsøgt at beskrive nogle af de mest almindelige her.

HVEM ER PARTERAPEUTER?

En parterapeut er som udgangspunkt en terapeut der har speciale i parforhold og parrelationer. Parterapeuter kan både være klinisk uddannede psykologer med en universitetsuddannelse i bagagen og en overbygning i parterapi eller uddannet på en privat instituton inderfor parterapi. Man kan eksempelvis tage uddannelsen Cand.Pæd.Psyk. på universitet, eller en anden længerevarende uddannelse på universitetet, som eksemplvis kommunikation, psykologi og relationer - herunder parrelationer.

Der findes i Danmark ingen officiel uddannelse til parterapeut, og titlen er derfor ikke beskyttet og kan som udgangspunkt benyttes af alle. Der findes dog private længerevarende uddannelser indenfor parterapi, og her tager det i gennemsnit 4 år at erhverve sig en titel som certificeret parterapeut. Pt. findes der ikke nogen dansk autorisation - eller statsgodkendelse - som parterapeut. På lovecast finder du kun uddannede parterapeuter og vi har forsøgt at skabe et overblik over uddannelserne her.

Hvis du leder efter konkret viden om terapiforløb og hvordan parterapi foregår i praksis, kan du finde meget mere information om parterapi her.

KANDIDAT I PSYKOLOGI - MED SPECIALE I PARTERAPI

Kandidatuddannelsen i psykologi tager omkring 5 år, ofte noget længere. Psykologistudiet ses som en videnskabelig disciplin, hvilket vil sige, at man tager udgangspunkt i det psykiske ud fra en særlig systematik, logik og argumentation, der også karakteriserer universitetsstudier generelt. På uddannelsen kommer blandt andet psykologens praksis i fokus og dette ses i form af en længere praktikperiode og mulighed for klientforløb. Der er samtidig mulighed for teoretisk fordybelse indenfor de områder man finder mest interessante. Den studerende kan derfor i høj grad selv forme og sammensætte sin uddannelse gennem valg af fag - herunder selvfølgelig også specialisere sig indenfor parterapi, relationer mv. (Cand.Pæd.Psyk.). Som kandidat i psykologi - cand.psych. - opnås den beskyttede titel "psykolog". Langt de fleste psykologer er offentligt ansat, hvor de udøver forskellige former for behandling, rådgivning og undervisning. Psykologer bliver dog i stigende grad ansat i private virksomheder. Nogle psykologer har egen privat praksis, hvorfra de tilbyder forskellige former for behandling og terapi - herunder også parterapi. Et udvalg af de parterapeuter som samarbejder med Lovecast er psykologer.

HVAD ER GESTALTTERAPI?

Gestaltterapi er det eksperter kalder en psykodynamisk og oplevelsesorienteret psykoterapiform. Terapien er udviklet i slutningen af 40'erne i New York af terapeuterne Fritz og Laura Perls og er sidenhen blevet meget anerkendt og udbredt blandt både psykoterapeuter og parterapeuter.

Det teoretiske grundlag og de terapeutiske metoder er beskrevet af Perls, Hefferline og Goodman i Gestalt Therapy. Terapien er primært udviklet i opposition til psykoanalysen og den opfatter sig selv som baseret på eksistentialisme. Martin Bubers "jeg-du-teori" har særligt eksistentialistiske grundelementer. Den har tydelig forbindelse til perceptionspsykologiens gestaltpsykologiske teorier og er afgrænset til tankegangen om, at figur og grund i en given gestalt udelukkende afhænger af det, der bringes i fokus.

Gestaltterapien rummer derfor tilstræbt meget forenklede metaforiske begreber om psyken og de terapeutiske (og partrapeutiske) metoder og er i nogle versioner noget der nærmer sig teorifjendske. I terapiformer tages der primært udgangspunkt i patientens oplevelse lige her og nu, og klienter gennemspiller og genoplever deres problemsituationer og konflikter, ved blandt andet at forsøge at identificere sig med de enkelte følelsesmæssige og kropslige udtryk der giver sig til kende hos klienten. Dette kan blandt andet være udtryk som sorg, hovedpine, kriser, relationer og meget andet. I gestaltterapi opfordres ofte til meget kraftige følelsesudladninger, som har til formål at patienten opnår katharsis - eller en form for gennembrud. Gestaltterapeuten har en relativt konfronterende stil og giver verbalt og direkte udtryk for sine følelser overfor patienten. Et udtryk som at sidde i "den varme stol" bruges til at betegne den position personen der er i terapi har, når gestaltterapeuten arbejder med ham/hende i gruppeterapi. Gestaltterapi tilbydes til mennesker med lettere psykiske problemer eller par, der ønsker at udvikle deres realationer og forbede deres kommunikation. Amerikanerne Virginia Satir og Walter Kempler er blandt andet kendte for deres gestaltterapeutiske familieterapi og parterapi. Gestaltterapi er meget udbredt og anerkendt i Danmark og den benyttes af en del af de parterapeuter Lovecast har tilknyttet.

Vi har også skrevet en masse nyttig information til par som overvejer parterapi. Du kan eksempelvis læse meget mere om utroskab, kommunikation, konflikter og jalousi her. Du kan også finde infomation om parforhold og parterapi i lige præcis din by. Se eksempelvis parterapi i København eller Århus her.

HVAD ER IMAGOTERAPI?

Imago-parterapi er oprindeligt udviklet af Harville Hendrix og hans kone Helen LaKelly Hunt. Terapiformen blev udviklet i USA op igennem 80'erne og tog udgangspunkt i ægteparrets egne og andres erfaringer med terapi, som omfatter mere end tusindvis af par og studier af parforhold. Imago betyder "billede" på latin og Imagoterapi refererer til de billeder vi alle har med os fra vores barndom. Disse billeder, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vores omsorgspersoner/forældre. Imago-parterapi bygger på et bredt udsnit af velkendte, velafprøvede og dokumeterede teorier og metoder indenfor terapi. Det teoretiske fundament har således blandede elementer fra blandt andet de psykodynamiske, kognitive, systemiske, kommunikationsteoretiske og objektrelationistiske teorier, der tilsammen udgør en sammenhængende dynamisk tænkning. Dette danner et grundlag for forståelsen af parrelationen og relationer i øvrigt i Imagoterapi.​ Imago-parterapi har sit udspring i parterapi, men kan også bruges generelt i alle andre menneskelige relationer. Gennem en styret og konstruktiv dialog, med parterapeuten som vejleder, skabes der en ny mulighed for at udvikle både den åndelige, følelsesmæssige og lidenskabelige forbindelse i forholdet til et andet menneske. Dialogen er det altafgørende element, hvor blandt andet fortællinger, spejlinger, anerkendelser og indlevelse, er de vigtigste elementer i den indbyrdes forståelse af hinanden og af de forskelligheder og ligheder enhver relation indeholder.

HVAD ER KOGNITIV TERAPI?

Kognitiv terapi er også kaldt adfærdsterapi. Det er en form for psykoterapi, som blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck i 1950'erne. De var henholdsvis psykologer og psykiatere og arbejdede primært inden for psykoanalysen, som på det tidspukt var meget dominerende. Aaron Becks kognitive terapi blev primært udviklet for at behandle psykiske lidelser såsom depression og angst. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i tre etager af tanker. De nederste er kerneantagelserne. Det er naturlovene og faste overbevisninger om hvordan verden er indrettet. Disse overbevisninger er ubevidste i den forstand, at man ikke tænker over dem, de er der bare. Ens personlighed spiller sammen med ens handlinger, og begge dele påvirkes af omverdenen. Hvis man eksempelvis gerne vil virke sej og smart, og man forbinder det med at ryge, vil man begynde at tænde en cigaret og derved føle sig sej og smart. Når man så har tændt et vist antal cigaretter, er det ved at blive en del af ens identitet. Parforhold er også præget af store mængder forestillinger og forskellige fortolkninger af verden. Mange mener lidt ironisk at kærlighed eksempelvis bevises ved at læse tanker: "Det burde jeg ikke behøve at fortælle", at mænd nu engang er bedst til biler, at enhver familie bør have to-tre børn, to biler og et hus, der ligner Bo Bedre eller IKEA. Og hvis virkeligheden er en helt anden, vil dette give anledning til tanker om fiasko og følelser af mindreværd og meningsløshed. Men de fleste mennesker vil heldigvis, når de får lejlighed til at reflektere og tænke overtingene, være uenige med sig selv i mange af disse forestillinger. Mange familie og par problemer er netop baseret på uudtalte forventninger til hinanden og forestillinger om verden, og derfor kan terapien blandt andet handle om at blive klar over hinandens tanker. Kognitiv parterapi er meget udbredt i Danmark og på Lovecast benytter en del parterapeuter kognitiv terapi.

HVAD ER NARRATIV TERAPI?

Den narrative terapi og parterapi har sit udspring i starten af 1980'erne i Australien, hvor socialrådgiveren Michael White havde haft et samarbejde med parterapeuten David Epston fra Auckland. De undersøgte innovative og anderledes måder at arbejde med børn og familier på. De to venner blev enige om, at det var den narrative metafor, der bedst indkransede den terapiform de praktiserede. En af den narrative terapis grundantagelser er at livet er multihistorielt. Derfor indeholder livet ikke blot én historie om hvem man er og hvordan man agerer. Menneskelig lykke består ikke i antallet af positive og lykkelige fortællinger, men mere af antallet af forskellige historier man kan fortælle om sit liv. Kulturperspektivet handler om at enhver identitet (menneske) eller selvfortælling, er skabt i en kultur hvor normer dominerer og giver svar på forestillinger om det gode liv. Kulturen påvirker i den grad vores syn på os selv, på andre og på de valg vi foretager. Enhver kultur indeholder fortællinger som retfærdiggør og begrunder handlinger og uretfærdigheder. Det er primært igennem fortællingerne at handlingerne får deres mening og betydning.

HVAD ER EFT PARTERAPI - EMOTIONELT FOKUSERET PARTERAPI ?

EFT metoden er udviklet i starten af 1980’ern af Dr. Sue Johnson og Dr. Les Greenberg. Sue Johnson er professor i psykologi og psykiatri ved Ottawa universitetet i Canada og chef for Ottawa Couple and Family Institute. EFT metoden bygger på en helt grundlæggende forståelse af, at vi som mennesker er sociale væsner der knytter os til hinanden. Denne tilknytning eller relation kan være mere eller mindre tryg, og det er det der tages udgangspunkt i ved EFT. Parterapeuten forkuserer på at skabe trygge rammer, god og meningsfyldt kontakt og nye følelsesmæssige erfaringer for parret. Dette gøres blandt andet ved at lære par helt nye kommunikationsprincipper, og man arbejder samtidig i dybden med de mønstre og grundlæggende betingelser i parforholdet, som gør det vanskeligt at opretholde den "gode kontakt". Metoden er siden blevet videreudviklet af Sue Johnson, så den i dag også omfatter en tilknytningsteori, som er et grundlæggende fundament for at forstå hvad der sker i parforhold, og som også fungerer som en slags guideline for parterapeuter. I parterapien arbejder parterapeuten på at skabe et trygt rum for bedre at kunne afdække de negative mønstre, som er medvirkende til at skabe konflikter eller afstand i parforholdet. Parterapeutens rolle vil være at lede parret gennem denne proces, så parret bliver bekendt med hinandens grundlæggende længsler og problemer der ligger bag disse mønstre. Når dette er kortlagt begynder arbejdet med at skabe nye og mere positive mønstre i parforholdet. En antagelse i EFT er, at følelser gør det forløbne levende. Det forløbne bekræfter nuets rædsler, blokeringer og måder at forholde sig til andre, som giver brændsel til konflikter. Hvis det skal kunne blive en vedvarende forandring, skal følelserne engageres og aktiveres i skabelsen af nye relationshændelser. Mange af de parterapeuter der er tilkoblet Lovecast bruger EFT metoden.

MULIGHEDER MED LOVECAST

Er du parterapeut eller sexolog og ønsker du større online synlighed eller vil du vide mere om mulighederne med Lovecast, så kontakt os her.