LOVECAST FORRETNINGSBETINGELSER FOR TERAPEUTER OG PÅ WEBDESIGN

Disse forretningsbetingelser udgør samarbejdsvilkårene mellem på den ene side Lovecast og på den anden side psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, terapeuter, sexologer mv., der eksponeres som eksperter på Lovecast.dk – nævnt som Terapeuter. Besøgende på Lovecast.dk og købere af Terapeuters ydelser omtales som brugere (herefter ”Bruger”). Du kan læse mere om parterapi her.

Du finder vores betingelser for webdesign længere nede på siden.

PROFIL PÅ LOVECAST.DK

1. Introduktion

1.1 Lovecast, er et dansk selskab med CVR nr. 18914573.
Lovecast er registreret med adresse på Bogøvej 1, 2000 Frederiksberg.
”Terapeut" benævner de personer og/eller selvstændige enheder, der får en profil på Lovecast.dk. Begrebet "Terapeut" omfatter psykologer, psykoterapeuter, parterapeuter, psykiatere, terapeuter, sexologer mv., der bruger samtaler, foredrag, kurser og/eller workshops, til at arbejde med personlig udvikling og psykiske udfordringer.
1.2 I overensstemmelse med denne aftale, vil Lovecast gennem, markedsføring, branding og internetsynlighed mv. stå for at introducere brugere til Lovecast.dk og til samtaler, psykoterapi, rådgivning og services, samt kurser og uddannelser mv., som udbydes af terapeuterne.
1.3 I denne aftales afsnit 15 forefindes den databehandleraftale, der er nødvendig for at regulere Lovecasts rolle som databehandler på vegne af Terapeuter, der er dataansvarlig. Med denne aftale godkendes også denne databehandleraftale, jfr. persondatalovens § 3, nr. 5.
2. Terapeutens forpligtelser
2.1 Terapeuten skal sikre, at alle relevante oplysninger, der er påkrævet for at behandle forespørgsler fra brugere, samt for at gennemføre eventuelle betalinger, er tilstede. Det drejer sig bl.a. om faglige oplysninger i forhold til uddannelse, samtaleteknikker, forretningsadresse, specialer, udbudte serviceydelser, referencer, varighed af ydelser.
2.2 Terapeuten skal uden unødigt ophold imødekomme enhver anmodning fra Lovecast om at tilvejebringe dokumentation for enhver autorisation, uddannelse, certificering og ansvarsforsikring, som er påkrævet, for at Terapeuten kan udøve sit hverv.
2.3 Terapeuten må ikke gøre noget, som devaluerer værdien og uafhængigheden af de bedømmelser som brugerne kan aflevere i forbindelse med sessioner eller efter opfordring fra Terapeuten.
2.4 Terapeuten skal altid efter omstændighederne foretage passende bestræbelser på at opfordre Bruger til at søge læge eller anden faglig rådgivning eller behandling, hvis terapeuten under en samtale eller dialog i øvrigt identificerer en medicinsk eller psykisk tilstand hos Bruger, som kræver sagkyndig behandling.
3. Lovecasts forpligtelser og rettigheder
3.1 Lovecast skal bestræbe sig på at:
3.1.1 Overholde gældende lovgivning, reguleringer, adfærdskodeks, god markedsføringsskik, regler om forbrugerbeskyttelse og fjernsalgsregler samt regler om behandling af personlige oplysninger.
3.1.2 Lovecast.dk skal være tilgængelig og funktionel for Brugerne 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen.
3.1.3 At enhver forstyrrelse på Lovecast.dk pga. mangel på tilgængelighed eller tab af funktionalitet, er så kortvarig som muligt og hvor det er praktisk muligt finder sted på et tidspunkt, hvor antallet af anmodninger af henvendelser er på sit minimum.
3.2 Lovecast kan ikke holdes ansvarlig for mangel på tilgængelighed eller tab af funktionalitet på Lovecast.dk, som skyldes en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til:
3.2.1 Udbydere af Websitets design, teknologi og hosting og ved andre omstændigheder, så som hackerangreb og lig.
3.2.2 Udbydere af betalings- eller kreditkort online betalingsservices
3.2.3 Udbydere af telefonløsninger
3.6 Terapeuten kan ændre sin profilside, ved at rette skriftlig henvendelse til Lovecast
3.7 Lovecast har direkte adgang til at lave ændringer på terapeutens profilside, blogs, events mv. Normalt vil dette ske efter aftale med Terapeuten, men hvis Lovecast finder anledning til ændringer, kan dette gøres uden varsel.
3.8 Terapeuten er selv ansvarlig for at sikre, at Brugere betaler for deres sessioner.
4. Abonnement i samarbejdet mellem Lovecast og Terapeuten
4.1 Terapeutens betaling for at have en profil på Lovecast.dk består af et fast årligt abonnement, der betales ved abonnementsperiodens start.
4.2 Prisen for abonnementet fremgår af den bekræftelsesmail, der er sendt til Terapeuten i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen med Lovecast eller i forbindelse med fakturering ved automatisk forlængelse, jfr. pkt. 8. Ligeledes fremgår det af denne mail, hvilken abonnementstype, der er aftalt for det kommende år, og hvilket indhold abonnementet har.
4.3 Mulighed for abonnementsskifte indenfor en aftaleperiode afhænger af abonnementstypen.
4.3.1 Det er ikke muligt at nedgradere et abonnement og få penge tilbage for den del, Terapeuten ikke har udnyttet.
4.4 Terapeutens prissætning af services i profilen på Lovecast, må ikke være højere end på egen hjemmeside eller højere end hvad Terapeuten normalt tilbyder via andet medie.
5. Terapeutens ejendomsret til fysiske brugere gennem Lovecast
5.1 Det årlige abonnement for en profilside på Lovecast.dk, dækker Terapeutens ret til efterfølgende at beholde og lave omsætning på denne Bruger, og selv håndtere betaling med Brugere som finder Terapeuten gennem Lovecast.
6. Priser og betaling
6.1 Lovecast forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priser med 3 måneders varsel.
6.1.1 Skyldige beløb for hver part
6.1.2 Betalings- eller kreditkort betalinger modtaget af Lovecast fra brugerne
6.2 Hvis Terapeuten har et tilgodehavende hos Lovecast ifølge opgørelsen, vil Lovecast stille dette beløb til rådighed for Terapeuten i forbindelse med fremsendelsen af Lovecast opgørelse. I praksis skal Terapeuten anmode om udbetaling og oplyse kontonummer, hvis Terapeuten vil have beløbet overført til egen bankkonto.
6.3 Enhver betaling i overensstemmelse med denne aftale forfalder 8 dage efter fakturadatoen.
6.4 I tilfælde af forsinket betaling er Lovecast berettiget til enten at modregne ethvert udestående beløb i Terapeutens evt. tilgodehavende, beregne sig 1,5% i rente pr. måned fra den dato, hvor fakturaen forfalder og indtil beløbet er modtaget og krediteret til Lovecast Bankkonto eller betalt med kreditkort via Lovecast.dk.
6.5 Hvis Terapeuten ikke ønsker at fortsætte samarbejdet efter en ændring varslet med udgangspunkt i pkt.
6.6 En Terapeut kan opsige samarbejdet med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft og herefter forholdsmæssigt få sit abonnement tilbagebetalt.
7. Kontraktperiode og opsigelse
7.1 Denne kontrakt er gældende efter indgåelse af aftale, samt modtagelse af ordrebekræftelse og vilkår og betingelser, medmindre der indgives indsigelse inden for 48 timer. Aftalen løber i mindst et år (12 måneder) fra aftaledatoen. Første forlængelse af aftalen sker som udgangspunkt automatisk, med mindre andet fremgår i aftalen.
7.2 Abonnementsaftalen kan aftalen opsiges af Terapeuten med 1 måneders varsel til udløb af igangværende faktureringsperiode.
7.3 Aftalens løbetid fremgår af den fremsendte bekræftelsesmail.
7.4 Terapeuten er til enhver tid berettiget til at blive fjernet fra Lovecast.dk, uden at dette betragtes som en opsigelse af denne aftale. Fx kan det ske ved midlertidig og ekstraordinær travlhed i forretningen eller såfremt Terapeuten helt ønsker at afbryde samarbejdet. Der sker i denne forbindelse ikke refusion af den senest foretagne fakturering af abonnement, idet perioden altid løber for minimum et år, når der er sket fakturering. Såfremt Terapeuten efterfølgende ønsker at genoptage samarbejdet, betales oprettelsesgebyr for genåbningen.
7.5 Lovecast forbeholder sig retten til at opsige aftalen med løbende måned + 1 måned. Sker dette vil Terapeuten få tilbagebetalt for den resterende abonnementsperiode beregnet fra ophørsdatoen.
8. Ansvar og begrænsning af ansvar
8.1 Intet i denne aftale udelukker eller begrænser parternes ansvar for
8.1.1 Død eller personskade forårsaget ved uagtsomhed
8.1.2 Bedrageri eller dokumentfalsk
8.2 Lovecasts erstatningsansvar både i og udenfor kontrakt (herunder i forhold til forsømmelighed), som udspringer af eller er forbundet med denne aftale, skal beløbsmæssigt være begrænset til det abonnement, som Terapeuten samlet set har betalt i de senest foregående tolv måneder forud for den erstatningspådragende begivenhed.
8.3 Lovecast er ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab, herunder tab af forventet fortjeneste eller besparelse, tab af data eller omkostninger til inddrivelse af samme, tab af goodwill, tab i forbindelse med forvrængning af meddelelser eller andre lignende indirekte tab.
8.4 Desuden er Lovecast ikke ansvarlig for nogen tredjemands fejl, nedbrud eller andre former for afbrydelse af serviceydelser.
8.5 Hvis det kan dokumenteres, at der er fejl i nogen af Lovecasts Services, kan Terapeuten kræve, at Lovecast enten omleverer, retter den relevante fejl eller giver Terapeuten en forholdsmæssig reduktion i den pris, der er aftalt mellem parterne, hvorefter fejlen skal betragtes som rettet og Terapeuten dermed anses for at have opnået fuld og endelig opfyldelse af ethvert krav, der er opstået som følge af nævnte fejl.
9. Force Majeure
9.1 Lovecast er ikke ansvarlig over for Terapeuten i tilfælde af force majeure, der påvirker Lovecasts forpligtelser i henhold til aftalen. I forhold til denne aftale omfatter force majeure - men er ikke begrænset til - krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, brande, manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, computer-virus, sygdom hos eller afskedigelse af nøglemedarbejdere, import og eksport restriktioner, fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser uden for Lovecasts kontrol.
10. Immaterielle rettigheder
10.1 Terapeuten bekræfter uigenkaldeligt over for Lovecast, at Terapeutens navn, faglige oplysninger, logo og andet materiale ikke krænker eller er i konflikt med noget patent, varemærke, ophavsret, design eller andre rettigheder, der ejes af tredjemand.
10.2 Hvis en tredjemand fremsætter krav mod Lovecast pga. en krænkelse af tredjemands rettigheder i forbindelse med Terapeutens navn, fortegnelser, logo og/eller andet materiale, er Terapeuten forpligtet til at skadesløsholde Lovecast mod ethvert krav af enhver art og eventuelle omkostninger eller fordringer som følger af en sådan krænkelse af tredjemands rettigheder.
10.3 Lovecast bevarer retten til profiltekster, blogs, indlæg, kurser og andet materiale som Terapeuten har lagt på Lovecast.dk samt sociale medier - herunder Facebook og Youtube, øvrige medier mv. i den periode, der har været et samarbejde mellem Terapeuten og Lovecast.
10.4 Når samarbejdet mellem Lovecast og Terapeuten ophører, fjernes profilen fra hjemmesiden Lovecast.dk, og Terapeutens profil ophører og kan ikke blive fundet på Lovecast.dk. Det forholder sig dog således, at Google og andre anerkendte søgemaskiner løbende tilpasser deres indeksering. Det betyder, at der i en overgangsperiode kan være søgninger, hvor den nedlagte Lovecast profil bliver fundet på internettet. Forsøger en Bruger i den forbindelse at klikke videre fra søgning i anerkendte søgemaskiner til Lovecast.dk, vil Bruger få besked om, at siden ikke længere kan findes på Lovecast.dk. Det er ikke muligt for Lovecast at få disse søgemaskine-indekseringer fjernet og derfor kan profilen, i en overgangsperiode på normalt 2-4 uger, blive fundet.
11. Misligholdelse af forpligtelser
11.1 Lovecast kan til enhver tid og uden varsel opsige denne aftale og/eller suspendere Lovecasts levering af serviceydelser, hvis:
11.1.1 Terapeuten væsentligt misligholder denne aftale, hvilket også omfatter manglende eller forsinket betaling af enhver forfalden betaling i henhold til denne aftale.
11.1.2 Der er indledt konkurs- eller insolvensbehandling mod Terapeuten.
11.1.3 Lovecast er forpligtet til at gøre dette som følge af beslutning eller et pålæg fra en myndighed.
11.1.4 Terapeuten offentligt har udtalt sig om Lovecast på en måde, der har karakter af bagvaskelse og injurier.
11.2 I tilfælde af opsigelse eller suspendering af aftalen grundet Terapeutens misligholdelse af forpligtelser, vil Terapeutens abonnement ikke blive refunderet.
12. Ændringer til denne aftale
12.1 Lovecast har ret til med 3 måneders forudgående skriftligt varsel, at ændre vilkårene i denne aftale. Terapeuten skal underrettes om sådanne ændringer via e-mail. Medmindre Terapeuten gør indsigelser senest 30 dage efter et sådan varsel eller opsiger denne aftale med det påkrævede varsel, skal disse ændringer herefter betragtes som en del af denne aftale.
12.2 Hvis Terapeuten ikke ønsker at fortsætte samarbejdet efter en sådan varslet ændring af samarbejdet, kan Terapeuten opsige samarbejdet med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft og herefter forholdsmæssigt få sit abonnement tilbagebetalt.
13. Overdragelse
13.1 Lovecast er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en tredjemand ved at denne tredjemand indtræder i forpligtelserne ifølge denne aftale.
13.2 Terapeuten kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til andre, da det er et personligt partnerskab, der er indgået med Lovecast.
14. Fortrolighed og beskyttelse af persondata
14.1 "Fortrolige Oplysninger" er alle fortrolige oplysninger, der videregives skriftligt, mundtligt, telefonisk, via chat eller på anden måde af Lovecast, Terapeuten, en Bruger eller andre til en "modtagende part". Det kan være oplysninger vedrørende den oplysende parts personlige data, serviceydelser, drift, processer, planer, intentioner, produktinformation, knowhow, designrettigheder, forretningshemmeligheder, markedsmuligheder og forretningsforhold.
14.2 I denne aftales løbetid og efter dennes ophør eller udløb uanset årsag:
14.2.1 Må den modtagende part ikke anvende fortrolige oplysninger til andet formål end udførelsen af dennes forpligtelser i henhold til denne aftale.
14.2.2 Må den modtagende part ikke videregive fortrolige oplysninger til nogen person eller virksomhed med mindre der foreligger forudgående skriftligt samtykke fra den oplysende part.
14.2.3 Skal den modtagende part overholde de til hver tid fastsatte retningslinjer for behandling af personoplysninger.
14.2.4 Skal den modtagende part foretage alle rimelige foranstaltninger for at forhindre anvendelse eller videregivelse af fortrolige oplysninger.
14.3 Lovecast er berettiget til at indsamle og behandle data vedrørende Terapeuten, inden formidling af serviceydelser eller aktiviteter gennem Websitet påbegyndes. Disse kan omfatte navn, køn, kontoradresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, faglige kvalifikationer, specialer, talte sprog, universitetsuddannelser, andre uddannelser eller erfaring, autorisationer, certificeringer, autorisationstype, autorisationsnummer, ansvarsforsikringsoplysninger, og webadresser for alle relevante institutter han/hun er medlem af eller autoriseret af.
15. Databehandleraftale mellem Terapeuten og Lovecast
15.1 I forhold til persondatalovens § 3, nr. 4, defineres "den dataansvarlige" som den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Det afgørende er, hvem der juridisk og faktisk vil afgøre, hvordan personoplysninger skal behandles og dermed har ”ejerskabet” til oplysningerne. Af denne definition følger det, at Terapeuten er den dataansvarlige i forhold til de Brugere, der kontakter Terapeuten gennem Lovecast, da det er Terapeuten som har den faglige indsigt til at vurdere personoplysningerne. Lovecast er i denne sammenhæng en formidlingsportal mellem Bruger og Terapeuten og Lovecast har ikke den faglige indsigt, der ville gøre Lovecast i stand til at være den dataansvarlige.
15.1 Terapeuten har med denne aftale som dataansvarlig og med hjemmel i persondatalovens § 3, nr. 5, udpeget Lovecast til ”databehandler”. Lovecast må som databehandler aldrig behandle personoplysninger som var tiltænkt Terapeutens egne formål og Lovecast må derfor ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for den dataansvarlige.
15.2 Terapeuten og Lovecast har med denne aftale ligeledes indgået ”databehandleraftale” med følgende vilkår, der betyder, at Lovecast må træffe nogle organisatoriske, tekniske og systemmæssige foranstaltninger i forbindelse med henvendelser til Terapeuten gennem Lovecast.dk. Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige – Terapeutens personoplysninger.
Lovecast skal med denne aftale sikre sig mod, at oplysninger:
15.3.1  Hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
15.3.2  Kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, eller
15.3.3  I øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
15.4 Som databehandler på vegne af Terapeuten må Lovecast i behandlingen af personoplysningerne kun agere sekretær og via systemer og meddelelser til Terapeuten referere og videregive de oplysninger, der er modtaget fra Bruger. Det er en del af databehandleraftalen, at der kun må forekomme digitale oplysninger i Lovecast systemer og aldrig fysisk materiale med personoplysninger som er tiltænkt Terapeuten som dataansvarlig. Lovecast som er underlagt tavshedspligt, kan til enhver tid tilgå oplysningerne via et system, der kun kan fås adgang til med adgangskode. Lovecast medarbejdere må gerne have adgang til de digitale oplysninger udenfor kontoret, men må aldrig have personoplysningerne i fysisk form.
16. Salg i af produkter, kurser, foredrag og ydelser i samarbejde med Lovecast
16.1 Terapeuten og andre virksomheder har mulighed for at samarbejde med Lovecast om salg og markedsføring af produkter, kurser, foredrag mv. Dette aftales skriftligt og betingelserne fremgår af fremsendte bekræftelsesmail. Ligeledes aftales salg af Apps i iTunes eller App Store særskilt og skriftligt.
16.2 Afregning vedrørende produkter solgt i Lovecast sker sammen med og efter reglerne i pkt. 7. Det betyder at indbetalinger ved køb af produkter kan bruges til at dække andre ydelser som Terapeuten skyldet ifølge opgørelsen i pkt.
16.3. Helt generelt gælder i samarbejdet mellem Lovecast og Terapeuten omkring salg gennem Lovecast samme bestemmelser omkring forpligtelser som nævnt i pkt. 1 og 2.
Lovecast har ikke noget ansvar for kvaliteten af produktet og eventuelle indsigelser mod produktet fra køberen rettes til Terapeuten, da Lovecast udelukkende stiller Lovecasts platform til rådighed som en måde at formidle kunder til Terapeuten.
16.4 Terapeuten er forpligtet til at informere sandfærdigt og i overensstemmelse med god markedsføringsskik om produkter, der sælges gennem Lovecast. Terapeuten har ansvar for ophavsretten af de billeder, der bruges til visningen af produktet. Der må ikke angives ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med det berørte produkt at gøre.
16.5 Terapeuten har ansvar for at materiale, der omtales i forbindelse med produktets beskrivelser overholder lovgivningen i Danmark og EU.
16.6 Terapeuten tillader brug af Google Adwords mv. og Facebook annoncering til markedsføring af produkter og ydelser på Lovecast.dk. Denne annoncering sker på Lovecasts bekostning. Terapeuten tillader, at Lovecast markedsfører Lovecast.dk og andre ydelser hvor, hvordan og hvornår Lovecast finder det fornuftigt.
17. Generelt
17.1 Denne aftale udgør den samlede aftale og forståelse mellem parterne, hvad angår de forhold, der behandles deri, og den erstatter, annullerer og ophæver alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende sådanne forhold uanset om betingelserne i sådanne tidligere aftaler eller bestemmelser er udtrykt som om de skulle fortsætte med at være i kraft efter udløbet af den pågældende aftale.
17.2 Hvis et vilkår i denne aftale (helt eller delvist) anses for ulovligt, ugyldigt eller for ikke at kunne håndhæves af en stedlig og fagligt kompetent domstol, da skal de resterende vilkår i aftalen stadig have fuld retsgyldighed og effekt.
17.3 Denne aftale er underlagt dansk ret og værneting.
17.4 Lovecast adresse for modtagelse af meddelelser er selskabets registrerede adresse. Terapeutens adresse for modtagelse af meddelelser er den adresse, der til enhver tid er angivet af Terapeuten på Websitet, hvis Terapeuten er et selskab, selskabets registrerede adresse.
17.5 Ingen af parterne giver den anden part ret til at benytte dennes varemærker, forretningsnavne eller andre betegnelser i nogen form for markedsføring eller publikation.

Databehandleraftale

Du finder vores databehandleraftale her: